top of page

Medlemsvilkår

Medlemsvilkår barn- og ungdom

Personopplysninger

 

Ved inngåelse av medlemskontrakten samtykkes det i at ”Frontline Academy Bergen (FA) / Bra Jiu-jitsu (org nr. 998454565) kan registrere informasjon i henhold til personopplysningsloven.

Deltakerens / medlemmets rettigheter, plikter og ansvar

 

Medlemmet:

 • Får delta på organisert trening på sitt parti (alder- og ferdighets avhengig).

 • Plikter å aldri misbruke teknikker som har blitt tilegnet ved trening hos FA.

 • Plikter umiddelbart å informere FA ved endring av kontaktinformasjon eller navn.

 • Er selv ansvarlig for at han / hun er i tilfredstillende fysisk form til å benytte seg av senterets tilbud. Alle skader som måtte komme direkte eller indirekte av trening i FA`s fasiliteter, er deltakeren/medlemmet selv ansvarlig for. Deltakeren/medlemmet er herved informert om at det ikke finnes noen form for skadeforsikring gjennom Frontline Academy.

 • Er selv ansvarlig for tap og skader på klær og / eller personlige eiendeler ved opphold på senteret.

 • Ved endring av medlems status plikter medlemmet å informere FA.

 • Plikter å holde seg oppdatert og følge de regler som til enhver tid gjelder for å oppholde seg i senteret. Anvisninger fra senter ansatte skal følges uoppfordret.

 • Skal når det oppholder seg i senterets treningsfasiliteter sette på plass utstyr etter bruk.

 • Er ansvarlig for å ikke trene med sykdom / infeksjoner som kan være smittsomme.

 • Plikter å opprettholde en personlig hygiene og alltid trene i nyvasket tøy, slik at man ikke sjenerer andre medlemmer.

 • Trenger foresattes godkjennelse ved innmelding til medlemskap med bindingstid dersom han / hun er under 18 år.

Frontline Academy’s rettigheter, plikter og ansvar

Frontline Academy:

 • Vil jobbe for et sunt og trivelig miljø og plikter å holde lokaler og utstyr i best mulig stand.

 • Kan holde stengt eller redusere/endre tilbud og åpningstider.

 • Senteret kan holdes stengt på helligdager.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 • Forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som har en utagerende væremåte.

 • Forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som ikke følger de anvisninger og regler om de ansvarlige på senteret gir.

 • Forbeholder oss retten til å automatisk justere medlemsavgiften da man fyller år og går inn i en ny prisgruppe til gjeldende priser.

 • Forbeholder seg retten til å filme og fotografere aktiviteter i treningssenterets regi og benytte materialet til makedsføring, med mindre medlemmet gir ønske om noe annet.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
 • Ettersom fullkontakts kampsport betinger mye nærkontakt med trenere og andre utøvere er det viktig at det kommuniseres dersom noe oppleves som uønsket. Dette kan tas opp med nærmeste instruktør eller kontaktpersonene under varsling.

 • Intruktørene og elever/utøvere skal unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

 • Frontline Academy tilstreber å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

 • Alle skal unngå kontakt med mindreårige utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

 • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

 • Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Dersom du ønsker å varsle Frontline Academy om brudd på våre regler, inkludert retningslinjene mot seksuell trakassering og overgrep, kan du kontakte Frøydis Spillum på e-post shop@frontlineacademy.no eller Sverre Søderberg på webmaster@frontlineacademy.no, eller ringe oss på 920 66 474 (Gjelder ikke generelle spørsmål om klubben eller medlemskap).

Ferier

 

I ferieperioder og på helligdager kan senteret holde stengt og/eller redusere treningstidene. 

Frys og overdragelse av medlemsavtalen

En medlemsavtale kan kun fryses ved følgende årsaker:

 • Personlig sykdom som medfører at man ikke kan trene (må dokumenteres ved legeattest.)

 • Svangerskap (må dokumenteres med legeattest.)

 • Flytting i jobb eller studiesammenheng (må dokumenteres ved jobb- eller studie bekreftelse.)

 • Det er ikke mulig å fryse medlemskap for ferieavvikling, og ikke for mer enn 12 måneder sammenhengende. Det er ikke mulig å fryse medlemskap tilbake i tid, altså tidligere enn dagen søknaden er sendt inn.

 • Frys av medlemskap søkes om ved å sende inn en e-post vedlagt riktig dokumentasjon til: kids@frontlinebergen.no

Betalingsbetingelser

 

Medlemmet blir fakturert månedlig frem til kontrakten blir oppasagt av medlemmet. Dersom medlemmet ikke betaler medlemsavgiften blir medlemmet etterfakturert. Ved etterfakturering tilkommer et purregebyr iht. statens gjeldende satser. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Ikke innbetalt medlemsavgift sendes til inkasso.

Bindingstid og oppsigelse av medlemskontrakten

 

Medlemet kan ikke gå fra kontrakten før avtaleperiodens bindingstid er over. Bindingstiden regnes som fyllbyrdet den datoen siste innbetaling av kontraktsfestet medlemsavgift finner sted. Etter bindingstiden går alle medlemskap over til å være “løpende”. Løpende avtaler kan avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra den dato oppsigelsen er mottatt, og bekreftelse er sendt tilbake på epost fra FA.

 

Oppsigelser kan kun gjøres ved å personlig sende inn en e-post til: kids@frontlinebergen.no , og er ikke gyldig inntil de bekreftes av FA tilbake på epost.

FA har rett til å si opp trenings avtalen med umiddelbar virkning hvis deltakeren/medlemmet:

 • Utfører hærverk.

 • Stjeler fra senteret eller andre senter medlemmer.

 • Misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgiften.

 • Ikke oppfyller aldersgrensen, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.

 • Bruker eller er påvirket av dop-preparater eller andre narkotiske stoffer.

 • Av medisinske grunner kan ta skade av Frontline Academys tilbud.

 • På en eller annen måte opptrer mot Frontline Academys interesser og formål.

 • Opptrer aggressivt ovenfor senterets ansatte eller andre medlemmer.

 • Misbruker teknikker tilegnet ved trening hos Frontline Academy.

 • Ikke følger de ansvarliges anvisninger og regler.

 • Av andre grunner misligholder kontrakten vesentlig.


Allerede innbetalt treningsavgift blir ikke refundert i slike tilfeller. Medlemmet får tilsendt en månedlig faktura, med påført faktureringsgebyr og purregebyr iht. statens gjeldende satser i hele avtaleperioden.

Samtykke for fotografering/videopptak og publisering av bilder og video

 

Frontline Academy ønsker å bruke bilder og videoopptak for å promotere klubben på sosiale media(Facebook, Instagram, osv), nettside, Youtube og andre publikasjoner med begrenset tilgang (som f eks brosjyrer, plakater, osv). Her er rettningslinjene vi følger knyttet til opptak og publisering av bilder og video:

 • Det vil aldri bli publisert bilder/video med krenkende innhold. Vi respekterer deltakerens/medlemmets integritet.

 • Vi respektere deltakeren/medlemmet rett til et privatliv og skal alltid informere når video eller bilder blir tatt, for ekempel, på graderingsdager og spesielle anledninger. De som vil melde seg ut kan da velge å gjøre det.

 • Vi vil alltid be om spesifikk samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder eller video av deltakeren/medlemmet til journalistiske formål.

 • Vi vil aldri selge bilder eller video til tredjeparter.

 • Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke kan du gjøre dette ved åsende en epost til kids@frontlinebergen.no. Det vil da ikke bli tatt eller publisert nye bilder eller videoopptak av barna fra dette tidspunktet.

Angreretten

Deltakeren/medlemmet har i henhold til angrerettloven, kapittel 4, §18, rett til å gå ifra denne treningsavtalen innen 14 dager fra inngåelsesdato. Ved benyttelse av angreretten sendes e-post til kids@frontlinebergen.no E-posten skal inneholde: dato, fullt navn, adresse, forklarende tekst på at det er en oppsigelse av kontrakt. Ved bruk av angreretten avregnes allerede benyttet innmeldings- og treningsavgift.

Har du spørsmål om faktura / oppsigelse / frys?

Alle spørsmål vedrørende medlemskap sendes på epost til kids@frontlinebergen.no

Last ned appen vår!

Den enkleste måten å administrere medlemskapet ditt og booke timer er gjennom vår medlems-app, der du i tilleg vil få tilgang til spesialtilbud og kampanjer: 

Personopplysninger

Ved inngåelse av medlemskontrakten samtykkes det i at ”Ruko AS/Frontline Academy Bergen” (FA) kan registrere informasjon i henhold til personopplysningsloven.

Medlemmets/foresattes rettigheter, plikter og ansvar

 

Medlemmet/foresatte:

 • Får delta på organisert trening på sitt parti (alder- og ferdighets avhengig).

 • Plikter å aldri misbruke teknikker som har blitt tilegnet ved trening hos FA.

 • Plikter umiddelbart å informere FA ved endring av kontaktinformasjon eller navn. Dersom det blir endring av registrert betalingskort, plikter medlem/foresatt å sørge for at betalingsinformasjon blir oppdatert hos FA slik at beløp blir trukket fra riktig konto.

 • Er selv ansvarlig for at de selv/barn er i tilfredstillende fysisk form til å benytte seg av senterets tilbud. Alle skader som måtte komme direkte eller indirekte av trening i FA`s fasiliteter, er medlemmet/foresatte selv ansvarlig for. Medlem/foresatt er herved informert om at det ikke finnes noen form for skadeforsikring gjennom FA.

 • Er selv ansvarlig for tap og skader på klær og / eller personlige eiendeler ved opphold på senteret.

 • Plikter å legge frem nødvendig dokumentasjon ved rabatterte medlemskap. Ved endring av medlemsstatus plikter medlemmet/foresatte å informere FA.

 • Plikter å holde seg oppdatert og følge de regler som til enhver tid gjelder for å oppholde seg i senteret. Anvisninger fra senter ansatte skal følges uoppfordret.

 • Skal når det oppholder seg i senterets treningsfasiliteter ikke benytte seg av utstyr tilhørende senteret uten tillatelse fra instruktør/administrasjon.

 • Er ansvarlig for å ikke trene med sykdom / infeksjoner som kan være smittsomme.

 • Plikter å opprettholde en personlig hygiene og alltid trene i nyvasket tøy, slik at man ikke sjenerer andre medlemmer.

 • Plikter å på forhand reservere plass til dagens timer i FA sin app og i tillegg sjekke seg inn i klubben for å bekrefte aktiv status på medlemskap og tilgang til pågående trening ved ankost til klubben.

 • Skal etterstrebe å avbestille reservasjon til time om det viser seg at man ikke kan delta.

 • Plikter å fremvise godkjennelse fra foresatte ved innmelding til medlemskap med bindingstid dersom man er under 16 år.

 • Plikter å avgi urin og/eller blodprøve ved mistanke om bruk av dopingpreparater eller andre rusmidler. Hvis medlemmet nekter å bli testet, vil det anses som en positiv dopingtest og medlemskapet vil automatisk bli avsluttet.

 • Godtar at tjenesten (tilgang til treningssenterets tilbud) regnes som levert umiddelbart etter at betaling for tjenesten har blitt gjennomført, og angreretten dermed bortfaller.

 • Godtar filming og fotografering under trening, og at materialet kan bli publisert i markedsføringsformål. Ved innvendinger må det gis ettertrykkelig beskjed til FA i hvert tilfelle.

FA’s rettigheter, plikter og ansvar

FA:

 • Vil jobbe for et sunt og trivelig miljø og plikter å holde lokaler og utstyr i best mulig stand.

 • Kan holde stengt eller redusere/endre tilbud og åpningstider.

 • Senteret kan holdes stengt på helligdager/ferier.

 • Kan innføre venteliste for deltakelse på timer som har nådd maksimalt antall reservasjoner.

 • Forbeholder seg retten til å automatisk endre medlemsavgiften til gjeldende priser. Medlems avtaler med gjenværende bindingstid vil ikke erfare prisendring før bindingstiden er over.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 • Forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som har en utagerende væremåte.

 • Forbeholder seg retten å nekte medlemskap til personer som misbruker dopingpreparater og eller andre rusmidler.

 • Forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som ikke følger de anvisninger og regler om de ansvarlige på senteret gir.

 • Forbeholder oss retten til å automatisk justere medlemsavgiften da man fyller år og går inn i en ny prisgruppe til gjeldende priser.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
 • Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. Ettersom fullkontakts kampsport betinger mye nærkontakt med trenere og andre utøvere er det viktig at det kommuniseres dersom noe oppleves som uønsket. Dette kan tas opp med nærmeste instruktør eller kontaktpersonene under varsling.

 • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

 • Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

 • Unngå kontakt med mindreårige utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

 • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

 • Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Dersom du ønsker å varsle Frontline Academy om brudd på våre regler, inkludert retningslinjene mot seksuell trakassering og overgrep, kan du kontakte Frøydis Spillum på e-post shop@frontlineacademy.no eller Sverre Søderberg på webmaster@frontlineacademy.no, eller ringe oss på 920 66 474 (Gjelder ikke generelle spørsmål om klubben eller medlemskap).

Ferier

 

I ferieperioder og på helligdager kan senteret holde stengt og/eller redusere treningstidene. 

Frysing av medlemsavtalen

En medlemsavtale kan kun fryses ved følgende årsaker:

 • Personlig sykdom som medfører at man ikke kan trene (må dokumenteres ved legeattest)

 • Svangerskap (må dokumenteres med legeattest)

 • Flytting i jobb eller studiesammenheng (må dokumenteres ved jobb- eller studie bekreftelse)
   

Det er ikke mulig å fryse medlemskap for ferieavvikling, og ikke for mer enn 12 måneder sammenhengende. Det er ikke mulig å fryse medlemskap tilbake i tid, altså tidligere enn dagen søknaden er sendt inn.

Frys av medlemskap søkes om ved å sende inn en e-post vedlagt riktig dokumentasjon til: post@frontlinebergen.no

Betalingsbetingelser

 

Ved oppstart av et medlemskap registreres et betalingskort, og medlemmet blir belastet medlemsavgiften for inneværende måned, og eventuelt innmeldingsavgift. Deretter vil medlemmet belastes månedlig frem til kontrakten blir oppasagt av medlemmet. Unntak fra dette er forhandsbetalte medlemskap, som klippekort. Dersom medlemmet ikke får trukket medlemsavgiften fra konto via betalingskort, blir medlemmet etterfakturert. Ved etterfakturering tilkommer et purregebyr iht. statens gjeldende satser. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Ikke innbetalt medlemsavgift sendes til inkasso. Om et medlem gjentatte ganger ikke møter opp til reservert time, kan det ilegges gebyr.

Bindingstid og oppsigelse av medlemskontrakten

 

Medlemet kan ikke gå fra kontrakten før avtaleperiodens bindingstid er over. Bindingstiden regnes som fyllbyrdet den datoen siste innbetaling av kontraktsfestet medlemsavgift finner sted. Etter bindingstiden går alle medlemskap over til å være ”løpende”. Løpende avtaler kan avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra den dato oppsigelsen er mottatt, og bekreftelse er sendt tilbake på epost fra FA. 
 

Oppsigelser kan kun gjøres ved å personlig sende inn en e-post til: post@frontlinebergen.no, og er ikke gyldig inntil de bekreftes av FA tilbake på epost.

FA har rett til å si opp trenings avtalen med umiddelbar virkning hvis medlemmet:

 • utfører hærverk.

 • stjeler fra senteret eller andre senter medlemmer.

 • misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgiften.

 • ikke oppfyller aldersgrensen, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.

 • bruker eller er påvirket av dop-preparater eller andre narkotiske stoffer.

 • av medisinske grunner kan ta skade av FA`s tilbud.

 • på en eller annen måte opptrer mot FA`s interesser og formål.

 • opptrer aggressivt ovenfor senterets ansatte eller andre medlemmer. 

 • misbruker teknikker tilegnet ved trening hos FA

 • ikke følger de ansvarliges anvisninger og regler.

 • av andre grunner misligholder kontrakten vesentlig.


Allerede innbetalt treningsavgift blir ikke refundert i slike tilfeller. Medlemmet får tilsendt en månedlig faktura, med påført faktureringsgebyr og purregebyr iht. statens gjeldende satser i hele avtaleperioden.

Angreretten

FA er i henhold til angrerettloven, kapittel 4, §22 C unntatt fra angreretten da medlemmet godtar at levering av tjenesten starter ved første innbetaling av medlemsavgift som igjen gir tilgang til senterets tjenester. Infomasjon om angreretten: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27#KAPITTEL_4

Har du spørsmål om faktura / oppsigelse / frys?

Alle spørsmål vedrørende medlemskap sendes på epost til post@frontlinebergen.no

Medlemsvilkår Voksen

bottom of page